Haber

Olağanüstü hal kapsamındaki yapılaşmaya ilişkin karar Resmi Gazete’de.

Buna göre, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle genel hayatı etkileyen afet alanı olarak değerlendirilen yerlerde, etkilenen kişilerin daimi veya sürekli ikamet ettikleri alanlar; Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı’nın (AFAD) yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesine ilişkin görev ve yetkileri, fay mesafesi gibi kriterler dikkate alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından re’sen belirlenecek ve ilgili kurumlara bildirilecek. , konumun uygunluğu ve yerleşim merkezine yakınlığı.

Bu tespit yapılırken zaruret halinde 4342 sayılı Mera Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 16’sında belirtilen alanlar da kullanılabilir. Bu kapsamda, yeterlilik değişikliği gerektiren alanlarda resen yeterlilik değişikliği yapılacak ve bu yerler Hazine adına tescil edilecek ve süreçler ilgili kurumlara raporlanacak.

Nitelik değişikliği gerektiren yerlerde, Orman Kanununun ek 16 ncı maddesinde belirtilen alanlar varsa, bu alanın iki katından az olmamak üzere Hazine taşınmazları orman tesis edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir.

İKAMA, İLANLAR, İTİRAZLARA İLİŞKİN KARARLAR PLAN VE PARSELALASYON SÜREÇLERİNDE UYGULANAMAYACAKTIR.

Kadastro Kanununun 22 nci maddesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talebi doğrultusunda ilgili kurumlara, bu kararnamenin hedefi doğrultusunda Hazinenin adının idari olarak tescil ettirilmesi, görüşlerini almadan.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak vaziyet planına ve verilecek yapı ruhsatına göre, jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu doğrultusunda, plan ve imar uygulamalarının onaylanması beklenmeksizin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, köy yerleşim yerleri dahil olmak üzere belirlenen yerleşim yerlerinde ve mevcut kentsel alanlarda. başvuru yapılacak.

Bu alanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan plan ve parselasyon planlarında, İmar Kanununun plan ve parselasyon süreçlerinde askıya alma, ilan ve itiraz kararları uygulanmaz. Bu alanlarda taşınmaz veya imar hakları kısmen veya tamamen başka bir alana devredilebilir. Bu haklar takas ve takas işlemlerinde bahse konu olabilir.

İŞLEMLER İÇİN REFERANSLI SERMAYE BEDELİ OLMAYACAK VE RASTGELE BİR AD ALTINDA YAPILACAKTIR.

Plan, ifraz, yapı ruhsatı, taşınmaz veya imar hakkı devri, takas ve takas işlemleri ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen evraklar damga vergisi, fotoğraf, harç ve masraflara katılımdan muaf olacaktır. Bu işlemlerden dolayı fiyat, döner sermaye fiyatı ve rastgele isim altında herhangi bir fiyat alınmayacaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen kesintili veya kesin yerleşim alanlarında, Mera Kanununda yeteri kadar verilen izinler, Orman Kanununda yeterince verilen izinler, kiralanan mesire yerleri, orman parkları ve taşınmazların kira sözleşmeleri Devlet İhale Kanunu gereğince ve Mera Kanunu kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından. Tahsis amacı değiştirilen ancak tapuda Hazine adına kayıtlı olmayan alanların tahsis amacındaki değişiklikler, menfaatine göre iptal edilmiş veya re’sen feshedilmiş sayılır. Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi kapsamında verilen tahsis alanları.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen kesintili veya kesin yerleşim alanlarına karşılık gelen maden ruhsat alanlarının girişim kısmı, Yönetmelikte düzenlenen orta ve ekstrem işler üretme kuralları ile ihalelere verilen ruhsatlar hariç. Maden Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındadır. Bakanlığın kararı ile maden ruhsatı karar tarihinden itibaren re’sen kusurlu sayılacaktır.

Geçici veya kesin yerleşim yeri ruhsatın tamamını kapsıyorsa maden ruhsatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca karar tarihi itibarıyla re’sen iptal edilmiş sayılır. Birinci fıkrada belirtilen alanlarda, başvuruda yer alacaklar ile ilgili taşınmazlardan özel mülkiyete tabi diğer tüm taşınmazlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca etap veya tez kamulaştırma kararı alınabilir. kamu kurum ve kuruluşları.

Kamulaştırma işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülecektir. Kamulaştırılan taşınmazlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya TOKİ’nin talebi üzerine Hazine adına tescil edilecektir.

Tescil ve iptal işlemleri sırasında bu taşınmazdan dolayı maliklerin vergi ilişkisi aranmayacaktır. Ancak tapu dairesi ilgili vergi dairesine bildirimde bulunur. Tescilden sonra bu alanlarda inşaat faaliyetlerine başlanabilir. Hazine adına tescil edilen gayrimenkullerin değerlemesi tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşlarınca yapılır.

Belirlenen değer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya TOKİ tarafından asliye hukuk mahkemesine arz edilecek ve bu meblağ tapuda kayıtlı taşınmaz sahiplerine ödenmek üzere mahkemece belirlenecek bankaya yatırılacaktır. tescilinden önce tapu. Yatırılan tutar üçer aylık vadeli mevduat hesabına dönüştürülecek ve varsa kar ile birlikte hak sahibine ödenecektir. Bedel ödenmesine ilişkin karar, mahkeme tarafından taşınmaz sahiplerine tebliğ edilecek.

TAPU KAYITINDAKİ HAKLAR VE TÜM İLANLAR TAŞINMAZIN DEĞERİ ÜZERİNDEN DEVAM EDECEK

Taşınmazın tescilinden önceki ihtiyati tedbir, kamulaştırma, ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakları ile tapu senedindeki tüm yasaklayıcı ve kısıtlayıcı şerhler, taşınmazın bedeli üzerinden devam edecek; Tapu sicilindeki hak ve şerhler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya TOKİ’nin talebi üzerine tapu müdürlüğü tarafından re’sen iptal edilir ve durum hak sahibine bildirilir.

Bedel ödendikten sonra bu bedel üzerinde yapılacak uzlaşma görüşmelerinde anlaşma sağlanamazsa, Kamulaştırma Kanununun bedel tespitine ve tesciline ilişkin kararları uygulanacaktır. Bu fıkra kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlardan süre alınacak olanlar Hazine adına resen tescil olunur. Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu maddesine göre taşınmazın bedeli tescil işleminden itibaren 60 gün içinde belirlenecek. Bu fıkrada karar bulunmayan hallerde Kamulaştırma Kanunu hükümleri uygulanır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Alt ve üst yapı dahil her türlü inşaatı yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye, cins değiştirmeye, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurmaya yetkili olacaktır. Bu başvurular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı, ilgili ve bağlı kurum, kuruluş ve bunların iştirakleri ile Kamu İhale Kanununa tabi idareler ile işbirliği içinde yürütülebilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu kapsamda belirtilen iş ve işlemlerle ilgili olarak, bağlı, ilgili ve ilgili kurum, kuruluş ve bunların iştirakleri ile TOKİ’nin yetkilendirme süresi ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin yürütüleceği TOKİ ve diğer kurum, kuruluş ve iştirakleri tarafından. belirlemeye yetkili olacaktır.

YERLİ VEYA YABANCI KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLAR KONUT VE İŞYERİ İNŞA EDEBİLİR

AFAD tarafından; Konut, işyeri ve altyapı tesisleri ile bunlar için gerekli her türlü ve ölçekteki harita, etüt, proje, imar planları, bu konu kapsamında imzalanacak protokoller kapsamında yapılacak protokoller çerçevesinde, mühendislik, Bu idarelerden parselasyon hizmeti yaptırılabileceği gibi hak sahiplerine verilmek üzere yapılan konut veya işyerleri satın alınabilir.

Bu kapsamda AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilgili kurum, kuruluş ve iştiraklerine kaynak aktarabilecektir. Yapılacak iş ve işlemlerle ilgili olarak, avan proje yapılması kaydıyla Kamu İhale Kanununun yaklaşık maliyet tespitine ilişkin usulleri ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki kararları uygulanmaz. İmalat işleri ve altyapı ile ilgili tüm süreçlerden katılım payı ve teknik altyapı ücreti alınmayacaktır.

Yerli veya yabancı kişi, kurum ve kuruluşlar, konut ve işyeri ihtiyacını karşılamak üzere Bakanlığın belirleyeceği yerlerde ve Bakanlıkça belirlenecek tip projelere uygun olarak konut ve iş yeri yaptırabilecek veya yaptırabilecektir. deprem bölgesinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağışlanacak. Bu kapsamda Bakanlığa hibe edilen konut ve işyerleri hak sahiplerine verilmek üzere AFAD’a devredilecek.

Bu alanlarda doğalgaz, elektrik, su, atık su ve arıtma tesisleri, atık işleme tesisleri, irtibat ve diğer tüm altyapı yatırımları üst yapı imalatları tamamlanıncaya kadar ilgili kurum, kuruluş ve dağıtım şirketleri tarafından yapılacaktır.

ENKAZ ATIKLARININ DÖKÜMÜ VALİLİK TARAFINDAN BELİRLENEN ALANLARA YAPILACAK

Afet bölgelerinden moloz dökümü, çevreyi korumaya yönelik tedbirler alınmak kaydıyla ilgili valilikçe belirlenen alanlara yapılır. Enkaz atıkları ilgili standartlar ve gerekli koşullar sağlanarak geri dönüştürülerek altyapı ve üstyapı yatırımlarında kullanılabilir. Bu döküm alanları ve bu alanlarda yapılacak iş ve işlemler ilgili mevzuatın belgelendirme kararlarından muaf olacaktır.

Bu madde kapsamında belirtilen iş ve süreçlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kaynakların temini amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının uygun görüşü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Bakanlığın bağlı, ilgili ve bağlı kurum, kuruluş ve iştirakleri ile döner sermayeli işletmeleri ve ilgili yönetimin harcamaları bütçeye kaydedilmek suretiyle kaynak aktarımı yapılabilir.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında istihdam edilen işçi, bu kararnamede belirtilen ve Bakanlıkça yürütülen iş ve işlemlerde Bakanlıkça görevlendirilebilir, bağlı kuruluşları ve ilgili kuruluşları ile bunların iştirakleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort